Praktisk EMK-rett

Her får du god innsikt i og kunnskap for kunne håndtere saker om den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) overfor nasjonale domstoler og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 1. jan. 2021

Ajourført: 1. jan. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 2 800 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) har fått stor betydning for norsk rett. Konvensjonsrettighetene håndheves og utvikles av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). For å få gjennomslag for en anførsel om brudd på EMK er det viktig å kjenne til det som skiller  konvensjonen fra tradisjonell norsk rett. Å føre en sak for EMD forutsetter dessuten kjennskap til domstolens prosessregler, som skiller seg fra det mange er vant med fra norsk rett. Målet med dette kurset er å gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere saker om EMK både overfor nasjonale domstoler og EMD.

___

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream).  Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med menneskerettigheter

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Kursoversikt
Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Oslo

Leksjon 2: Introduksjon og grunntrekk

 • Hva kjennetegner EMK?
 • Hvilken betydning har EMK i norsk rett?
 • Forholdet til Grunnloven 
Leksjon 3: Tolkning og anvendelse av EMK for norske domstoler

 • Norske domstoler anvender EMDs metode
 • Hva er EMDs metode?
 • Hvor langt rekker tolkningsforbeholdet?
 • Skjønnsmargin nasjonalt?
Leksjon 4: Tolkning og anvendelse av EMK for EMD

 • EMD som en overnasjonal domstol
 • Hva betyr fourth instance doktrinen?
 • Subsidiaritet og skjønnsmargin
Leksjon 5: Klage til EMD

 • Innledning
 • Oversikt over klageprosessen
 • Før du klager...
 • Henvendelse til EMD
 • Klagebehandlingen ved EMD
 • Oversikt over avvisningsgrunner
Konstituert lagdommer, Thomas Frøberg,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

Leksjon 6: Ordinære klager

 • Sentrale kilder
 • Klagefristen
 • Formalia
 • Noen praktiske tips
Leksjon 7: Begjæring om midlertidige forføyninger

 • Sentrale kilder
 • Generelt om Rule 39
 • De mest praktiske tilfellene
 • Tilfeller som ikke omfattes - eksempler
 • Formalia
 • Utfallet av vurderingen
Leksjon 8: Praktiske rettskildesøk

 • Kursoversikt
Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo

Leksjon 9: Hvor finnes relevante kilder?

 • Rekapitulering av rettskildelisten
 • Konvensjonsteksten 
 • Forarbeider
 • Rettspraksis (HUDOC)
 • Bruk av filtre HUDOC
 • Litteratur
Leksjon 10: Hvordan lese EMDs avgjørelser - raskt?

 • Engelsk og /eller fransk
 • EMDs domsoppsett muliggjør skumming
 • Hvordan skaffe oversikt?
Leksjon 11: Hvordan bruker man EMDs dommer?

 • Hvordan bedømme prejudikatsvekt?
 • Case law-metode
 • Abstrahering av rettsprinsipper
Leksjon 12: Prosessen fra kommunikasjon til endelig avgjørelse

 • Innledning
 • Kursoversikt
Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten, Oslo

Leksjon 13: Kommunikasjon av klager

 • Hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan kommunikasjon ser ut
 • Nærmere om hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan ser sakssammendrag ut?
 • Hvordan ser spørsmålene ut?
Leksjon 14: Behandlingsforløpet i ordinære kammersaker

 • Rettshjelp
 • Prosessen er normalt skriftlig
 • Normalt to prosesskriv for hver av partene
 • Bare helt unntaksvis muntlig behandling
 • Noen tips
 • Utfallet av kammerets behandling
Leksjon 15: Forlik og ensidige erklæringer om krenkelse

 • Forlik er i prinsippet en mulighet
 • Forliksfasen
 • Ensidige erklæringer om krenkelse 
Leksjon 16: Forenklet domsbehandling

 • Forenklet domsbehandling iht. EMK artikkel 28 nr. 1 b): "WECL"
Leksjon 17: Behandling i storkammer

 • Vilkårene for behandling i storkammer
 • Kort om saksbehandlingen i storkammer
 • Erfaringer med storkammerbehandling
Leksjon 18: Fullbyrding av EMDs avgjørelser Dommerfullmektig, David Magnus Myr,
Oslo Tingrett

Leksjon 19: Fullbyrding av EMDs avgjørelser
Leksjon 20: Fullbyrding av EMDs avgjørelser
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er à jour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet: 01.01.2021.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 1. jan. 2021

Ajourført: 1. jan. 2021

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September