Offentleglova

I tillegg til en ajourføringen dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Meld meg på

Tid

13. mai.

Påmeldingsfrist: 11. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i saksdokumenter i forvalningen. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskussjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet for enkeltpersoner eller næringsvirksomheter som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Grensene for innsyn oppleves ofte som vanskelige å trekke.

God kunnskap om bestemmelsene i loven er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. På kurset får du en ajourføring av rettsutviklingen. Vi dykker også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova. Forvaltningslovens opplysningsplikt er en gjenganger og vi stiller bl.a. spørsmålet: hvilke plikter har forvaltningen når de får en henvendelse fra journalister? hvor går den grensen?  Interessen for å få innsyn i varslingssaker og påfølgende granskinger opp mot ivaretakelse av enkeltpersonen det gjelder. Kurset vil gi muligheten til å stille forelesre spørsmål og diskutere sammen med andre deltakere.  

Hvis du trenger en mere grunnleggende innføring i offentleglova, kan vi anbefale vårt e-kurs. Sjekk vår hjemmeside for kurset. 

Hvem passer kurset for?

Jurister som jobber i det offentlige.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Ajourføring og oppdatering

Gjennomgang av endringer i regelverk, rettspraksis og uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen fra siste år. 

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

10:00 Pause
10:15 Innskrenker personvernforordningen, GDPR, retten til innsyn etter Offentleglova?

 

Tradisjonelt er det sagt at offentleglova går foran personopplysningsloven. Gjelder dette egentlig fortsatt? Eller setter rettighetene for enkeltpersoner etter personvernforordningen grenser for retten til innsyn i f.eks lønnsopplysninger for offentlig ansatte etter offentleglova.

 

Advokat, Anna Camilla Selman,
Kommuneadvokat, Bærum

11:00 Pause
11:15 Forvaltningens opplysningsplikt og plikten til å lage nye dokumenter

Bruken av digitale verktøy fører til at opplysninger allmenheten ønsker innsyn i, ikke alltid er å finne i et bestemt dokument. I praksis ber journalister f.eks om å få oversikt over antall utleide boliger og til hvilken leie. Hvilken plikt har forvaltningen til å lage slike oversikter eller redegjørelser?

 

 

Advokat, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

Advokat, Hanne Harlem,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Teieplikt – avgrensingar i høvet til å dele opplysningar»

 Ikkje alle opplysningar er eigna for offentleggjering. I nokre tilfelle må omsynet til offentleg innsyn og interesse vike, og enkelte opplysningar er det difor i utgangspunktet ikkje høve til å dele med andre. Og skal ein likevel kunne dele slike opplysningar, kan det berre skje innanfor bestemte rammer.

Lovrådgiver, Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

14:00 Pause
14:15 Retten til innsyn i dokumenter ved behandling av varsler og påfølgende granskninger

Interessen for offentlig omtale av varsler og behandlingen av disse er stor. Hensynet til enkeltpersoner står gjerne i konflikt med allmenhetens legitime interesse. Hvilke regler gjelder egentlig for offentlighetens rett til innsyn. Og hva gjelder når granskningen av de omvarslede forhold settes ut til eksterne granskningsmiljøer. 

 

Advokat, Hanne Harlem,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

Advokat, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

15:15 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Gulsum Koc på e-postgk@jus.no eller på mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

  • 7.
    mai

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo