Offentleglova

I tillegg til en ajourføringen dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Meld meg på

Tid

8. mai.

Påmeldingsfrist: 3. mai.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

KS Agenda Møtesenter, Haakon VII' gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i saksdokumenter i forvaltningen. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet for enkeltpersoner eller næringsvirksomheter som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Grensene for innsyn oppleves ofte som vanskelige å trekke.

God kunnskap om bestemmelsene i loven er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. På kurset får du en ajourføring av rettsutviklingen. Vi dykker også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova. Offentlighet og taushetsplikt er en gjenganger og vi stiller bl.a. spørsmålet: når kan man dele taushetsbelagte opplysninger? Forholdet til arkivloven. Hva skal journalføres og ikke ikke journalføres? Hvordan påvirkes dette av nye kommunikasjonsplattformer? Sist men ikke minst skal vi ta en titt på organ-begrepet og interne arbeidsprosesser. 

Hvis du trenger en mer grunnleggende innføring i offentleglova, kan vi anbefale vårt e-kurs: «Offentleglova i et nøtteskall».

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater i offentlig forvaltning og andre som ellers kommer i befatning med offentleglova

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Ajourføring og oppdatering

Gjennomgang av endringer i regelverk, rettspraksis og uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen fra siste år. 

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

10:00 Pause
10:15 Journalføring i praksis

Hvis innsyn skal være mulig, må man kjenne til hvilke dokumenter som eksisterer. Kravet til journalføring skal sikre det. Mye tyder på at det syndes mye mot reglene. Vi ser nærmere på hvilke regler som gjelder. Skal virkelig alle e-poster og sms'er journalføres? Hvor ofte må man gjøre det? Er det krav til forståelige titler? Hva må man passe på dersom man bruker en «klikkbar» journal som eInnsyn?

Advokat, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

11:15 Pause
11:30 Nye kommunikasjonsformer – arkivverdighet og innsyn

Nye kommunikasjonsformer - hva betyr det for retten til innsyn og plikter for forvaltningen.

Vi ønsker stadig å kommunisere med forvaltningen på egne premisser og satstingen på digitalisering kommer oss i møte. Det skaper en rekke spørsmål for forvaltningen når det gjelder hva av de nye kommunikasjonsformene som omfattes av reglene i offentleglova. Chat mellom borger og forvaltning – er det brev? Blir det et saksdokument? Hva med SMS kommunikasjon til erstatning for e-post – som allerede har erstattet brevet. Skal alt med i «saken» - eller hva kan det sammenliknes med en telefonsamtale med saksbehandler? 

 

Advokat, Kim Ellertsen,
Advokatfirmaet Elden Da, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Teieplikt – avgrensingar i høvet til å dele opplysningar»

 Ikkje alle opplysningar er eigna for offentleggjering. I nokre tilfelle må omsynet til offentleg innsyn og interesse vike, og enkelte opplysningar er det difor i utgangspunktet ikkje høve til å dele med andre. Og skal ein likevel kunne dele slike opplysningar, kan det berre skje innanfor bestemte rammer.

Kva slags opplysningar kan dette dreie seg om, og kva for omsyn ligg bak reglane som fastset dette? Når kan det likevel vera aktuelt å dele slike opplysningar? Kva blir konsekvensane dersom ein likevel gjev ut opplysningar som er omfatta av teieplikt? Og inneber teieplikta noko meir enn at ein ikkje skal dele opplysningane med uvedkomande?

 

Lovrådgiver, Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

14:30 pause
14:45 Prosjekter og arbeidsgrupper- Intern saksforberedelse mellom organer

Stopper all mulighet for interne arbeidsprosesser og diskusjon ved etatsgrensene? Er det noen ganger adgang til samarbeid på tvers uten at all dialog mellom virksomheter er offentlig? 
Advokat, Hanne Harlem,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

15:45 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

  • 23.
    okt

    Forvaltningsrett og statsrett

    Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo

Mai