Offentleglova

I tillegg til en ajourføring dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Meld meg på

Tid

14. sep.

Påmeldingsfrist: 17. aug.

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 500 NOK

Andre: 4 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i saksdokumenter i forvaltningen. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet for enkeltpersoner eller næringsvirksomheter som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Grensene for innsyn oppleves ofte som vanskelige å trekke.

God kunnskap om bestemmelsene i loven er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. På kurset får du en ajourføring av rettsutviklingen. Vi dykker også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Vi har de samme foreleserne som tidligere, men nye temaer og innhold, så var du på fjorårets kurs, vil dette kurset også være lærerikt for deg.   

Hvis du trenger en mer grunnleggende innføring i offentleglova, kan vi anbefale vårt e-kurs. Du finner det lenger ned på siden her, eller i kursoversikten vår. 

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

Hvem passer kurset for?

Jurister som jobber i det offentlige

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Ajourføring og oppdatering

Gjennomgang av endringer i regelverk, rettspraksis og uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen fra siste år. 

Sivilombudsmannen, Hanne Harlem,
Sivilombudsmannen, Oslo

10:00 Pause
10:15 Taushetsplikt for næringsopplysninger

Opplysninger omfattet av taushetsplikt skal unntas fra offentlighet etter offl. § 13. En praktisk viktig taushetspliktsregel er forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om næringsopplysninger som det har konkurransemessig betydning at hemmeligholdes. Regelen oppleves av mange som vanskelige å anvende i praksis.  I dette foredraget ser vi nærmere på hvilke opplysninger som er omfattet, herunder hvilke opplysninger i anbuds- og kontraktdokumenter som er taushetsbelagt. 

 

 

Advokat, Anna Camilla Selman,
Kommuneadvokat, Oslo

11:00 Pause
11:15 Innsyn - menneskerettigheter og folkerettsforpliktelser

 Innsynsretten følger av Grunnloven og offentleglova. Nyere praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol viser at innsynsretten også kan følge av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I tillegg har Norge ratifisert Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige dokumenter (Tromsø-konvensjonen). Hva innebærer disse forpliktelsene? Har innsynsretten etter EMK og Tromsø-konvensjonen noen selvstendig betydning ved siden av våre nasjonale regler?

 

Konstituert tingrettsdommer, Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo Tingrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Ny forskriftsheimel i forvaltningslova – høve til å gje reglar om større høve til deling av opplysningar som er omfatta av teieplikt

Forvaltninga har i mange tilfelle behov for å dele opplysningar som er omfatta av teieplikt. Mange har opplevd det som vanskeleg å forstå reglane som regulerer dette, og mange har meint at delingshøvet har vore for lite, særleg innanfor område med tett samarbeid mellom forvaltningsorgan. Det har no kome ein ny forskriftsheimel i forvaltningslova som opnar for at teieplikt etter forvaltningslova ikkje skal vera til hinder for at forvaltningsorgan kan dele opplysningar for å løyse oppgåver som ligg til eitt eller fleire av dei. Kva vil denne heimelen få å seia, og kven vil kunne dele opplysningar etter slike forskrifter?

 

Lovrådgiver, Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

14:00 Pause
14:15 Identifikasjon og håndtering av innsynskrav

Kan man be om innsyn i «alt»? Kan man kreve innsyn i korrespondanse mellom personer eller reiseregninger til en bestemt ansatt? Hva er forskjellen mellom et innsynskrav og et ønske om faktisk informasjon. Og hvordan skal organet gi innsyn? Vi ser nærmere på hvilke krav som stilles til identifisering av innsynskrav og hvordan organet skal håndtere innsynskrav.

Advokat, Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:15 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

Oktober

November