Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett i sivile saker

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i sivile saker.

Tid

14. okt.

Påmeldingsfrist: 15. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Høyesterett, Høyesteretts plass, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 3 550 NOK

Andre: 3 550 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Kurset gir deg som advokat et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier – fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Etter endt kurs vil du få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og du vil få tilgang til et betydelig eksempelmateriale.

JUS arrangerer kurset i samarbeid med Høyesterett og arrangeres i Høyesteretts Hus. Deltakerne får tilbud om en omvisning i lokalene.

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater i prosedyrepraksis vil ha utbytte av å delta, også de som foreløpig ikke har fått henvist en sak til behandling i Høyesterett.

Program /

Skriv ut
8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Kursstart

Temaene på kurset er:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse, prosessform og arbeidsmåte
  • Advokatprøven og prøvesakene
  • Ankeutvalgets behandling av anken - henvisningspraksis
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Advokatens forberedelse til prosedyren
  • Generelt om prosedyren i Høyesterett
  • Disponering av hovedinnlegget
  • Fremstilling av faktum
  • Fremstilling av rettsstoffet
  • Noen særspørsmål (Partshjelp, skriftlige disposisjoner, utdrag, hjelpedokumenter, avhør av sakkyndige, spørsmål fra dommerne, replikk og duplikk, sakskostnader)
Advokat/partner Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Oslo

Høyesterettsdommer Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

Høyesterettsdommer Arne Ringnes,
Norges Høyesterett

Kontaktpersoner

Sivilprosess

Flere ganger årlig arrangeres kurset Argumentasjon og prosedyreteknikk.

Mer informasjon om fagutvalget